شکست ایده شر کمتر

نوشته : جان پترسون ترجمه : علی نیک پور مالکیت خصوصی ابزار تولید در سطح جهانی در یک بن بست قرار گرفته است. سیستم در […]