تئوری

سرمایه‌داری انحصاری

طبق پیش بینی اقتصاددانان، راهی برای تعدیل اقتصاد جهانی وجود ندارد. اگرچه “صنعتی شدن” به کشورهای توسعه نیافته نیز رسیده است، اما طبق معمول در امتداد خطوط مشخص شده بوسیله شرکت های فراملی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری حرکت می کند. جهان از عصر استعمار به عصر سلطه شرکت های چند ملیتی منتقل شده است.

بحران سرمایه‌داری و وظایف مارکسیست‌ها

آلن وودز٬ از رهبران گرایش بین‌المللی مارکسیستی٬ از بحران سرمایه‌داری و نقشی که مارکسیست‌ها می‌توانند بازی کنند می‌گوید. این سخنرانی طولانی در مدرسه جهانی سازمان مذکور در سال ۲۰۰۹ انجام شده است و بخش آخر آن به ایران می پردازد.

معاهده استالین و هیتلر

عاهدۀ استالین و هیتلر نام خود را در تاریخ به عنوان نشانِ کلبی‌مسلکیِ تمام و کمال بوروکراسی ثبت کرده است. این توافق ‌نامه‌ای خیانتکارانه بود که از جمله اشغال و تقسیم لهستان بین روسیۀ استالینیستی و آلمانِ هیتلر را دربر داشت. استالینیست‌ها این حرکت را “دفاعی” توصیف کردند. این معاهده مانع جنگ بین آلمان و روسیه نشد، امّا قطعاً به هیتلر در اهداف جنگی‌اش کمک نمود. این قرارداد به ایجاد سردرگمی و تضعیف روحیه، بین کمونیست‌های صادق در سراسر جهان انجامید که سال‌ها هیتلر را به عنوان اوّلین دشمن جنبش کارگری و تهدیدی برای صلح جهانی، محکوم کرده بودند.

تاریخ مختصر گرایش بین‌المللی مارکسیستی

مطلبی که می‌خوانید متنی است که گروه “گرایش بین‌المللی مارکسیستی ” روی وب‌سایت خود منتشر کرده است. این مطلب در اواخر دهه‌ی 90 نوشته شده است و گذری مختصر است بر تاریخ گروهی که امروز با نام «گرایش بین‌المللی مارکسیستی» ‌ در چهل کشور جهان فعال است.

امپراتوری وجود ندارد – نقدی بر اندیشه‌های تونی نگری

عقاید تونی نگری چنانکه در کتابش «امپراتوری»٬ که به همراه مایکل هارت نوشته شده٬ آمده است بین گرایشاتی که می‌خواهند ضمن حفظ لباس مارکسیسم٬ اساس آن را نفی کنند٬ مد روز شده است. در این جا نقد یکی از مارکسیست‌های ایتالیا بر کتاب نگری و هارت را می‌خوانید که با مقدمه مفصل مترجم همراه است.