راسل برند: خیانت را افشا و خشم را ابراز می کند.

سارا رضایی

راسل برند یکی از کمدین ها و ستاره های تلویزیون  که تا همین چند سال پیش به خوش گذرانی و مصرف مواد مخدر مشهور بود، تازگی به یکی از منتقدین سیاسی تبدیل شده است. شهرت او باعث شد توجه زیادی به انتقاداتش جلب شود و اکنون محبوبیت زیادی در میان جوانان و طبقه ی کارگر بریتانیا به دست آورده است. او به تازگی کتاب “انقلاب” را هم منتشر کرده است.

The Residents Of New Era Estate Protest Against Their Eviction

هفته ی گذشته، پنجشنبه 20 آذرماه، در برنامه ی تلویزیونی “زمان پرسش” حاضر شد. در این برنامه، نایجل فاراج، یکی از سیاستمداران محافظه کار، مطرح کرد که مهاجران عامل افزایش جمعیت و کمبود منابع هستند. راسل برند پاسخ دندان شکنی در رابطه با این ادعا داد :

“در کشور ما یک گروه فاسد هست که منابع ما را استفاده می کنند، شغل های ما را از بین می برند، خانه های ما را از چنگمان در می آورند، از پرداخت مالیات طفره می روند و ما را استثمار می کنند. یک گروه ممتاز مالی  حزب نایجل فاراج را پشتیبانی می کند. این مرد سابقه ی کار در سیتی [بازار مالی] را دارد. بگذارید من چیزی رو به شما بگویم؛ یک سقوط اقتصادی اتفاق افتاد [سال 2008 میلادی] و پول زیادی از دست رفت. این سیاستمدار [خودش عامل فساد است] انگشت را به سمت مهاجران و ناتوانان می گیرد و آنها را عامل این فساد جلوه می دهد. مهاجران باعث مشکلات و بدبختی ما نیستند.”

راسل برند به واسطه ی چنین اظهارات متعدد رادیکال و طبقاتی اخیرش بسیار مشهور شده است. مطالبی که او در شبکه های اجتماعی به اشتراک می گذارد، توسط بیش از 9 میلیون نفر دنبال می شوند. این نشان دهنده ی این است که اظهارات راسل برند در مورد فساد سرمایه داری منعکس کننده ی خشم مردم عادی است. سرمایه داری به بن بستی رسیده است که باعث شده اوضاع اجتماعی مردم به شدت بد شود. فقر، بیکاری و بی ثباتی مردم را فرومانده کرده است و علاوه بر این، فساد و دزدی پول داران  و سیاستمداران خشم عظیمی نسبت به آنان ایجاد کرده است. راسل برند بدون پرواصریح و با زبان رادیکال این مشکلات را مطرح می کند. به همین دلیل  او بازتاب بزرگی داشته است در بین طبقه ی کارگری که احساس می کنند هیچ کسی نماینده ی آنها نیست. انتقادات راسل برند نه تنها فساد سرمایه داران را افشا می کند، بلکه باعث می شود مردم رادیکال تر بشوند و افراد بیشتری به فعالیت های سیاسی جلب شوند.

به سخره کشیدن مصرانه ی راسل برند توسط نشریات  بورژوای  نشان دهنده ی واهمه ی عمیق طبقه حاکم از تاثیر سخنرانی های رادیکال و اتحاد او با طبقه ی کارگر و جوانان است. سیاستمداران بیمناک هستند از اینکه اعتراضات مردم گسترش پیدا کند و سیستم آنها را در خطر قرار دهد.

مردم هیچ کدام از احزاب حاضر را نماینده ی خود نمی دانند. آنها احساس می کنند که تمام این احزاب به دنبال سود خود هستند و نه مصلحت و خواست آنان. راسل برند روز به روز محبوبیت بیشتری پیدا می کند، چون صدای خشم، فروماندگی و نگرانی اکثریت جامعه را بازتاب می دهد.

اینکه در آینده ی نزدیک در بریتانیا چه پیش می آید به طور کامل قابل پیشبینی نیست. لیکن آنچه مشخص است این است که جامعه وارد دوره ی جدیدی از تغییرات ناگهانی شده است. بی ثباتی، بحران سرمایه داری، کاهش سطح زندگی مردم، جدال بین طبقات در دستور روز است. مردم عادی بریتانیا به دنبال راه چاره ای برای خلاص شدن از بحران اقتصادی و اجتماعی حاضر هستند.