مبارزه صبقاتی 10

mobareze 10

شماره دهم از نشریه «مبارزه طبقاتی»، نشریه مارکسیستی کارگران و جوانانِ ایران، منتشر شد.در این شماره،‌ که تم اصلی آن مساله‌ی انترناسیونالیسم است، می‌خوانیم:

* چرا ما انترناسیونالیست هستیم؟ – حمید علیزاده

*‌ نیشابور: پیش لرزه جنبش نان! – پ. کارگر

* انترناسیونالیسمِ ما – ادامه گفتگو با رفقای «آلترناتیو» – آرش عزیزی

*‌ نامه‌ای از کارگران ایران* «جسور در محتوا، معتدل در بیان» – نامه‌هایی از مارکس به انگلس در مورد بنیانگذاری انترناسیونال اول و چند مساله‌ی دیگر

*‌ کدام «منافع ملی»؟ – امضا محفوظ

* عروج و زوال انترناسیونال کمونیستی – تد گرانت

*‌ چرا از «مبارزه طبقاتی» حمایت مالی می‌کنم؟ – جرارد، کارگری از تورنتو

*‌ تروتسکی و مبارزه برای انترناسیونال انقلابی (۱۹۴۶-۱۹۳۳) – پاتریک لارسن

* همبستگی و انترناسیونالیسم: نامه‌ای به نشریه‌ای در کانادا – آرش عزیزی

* ریشه‌های فروپاشی انترناسیونال چهار – فرد وستون

لطفا با پخش و انتشار «مبارزه طبقاتی» به ما یاری دهید.

همیشه منتظر شنیدن پیشنهادات و انتقادات شما هستیم!