تبریک «مبارزه طبقاتی» به سازمان مارکسیستی «جد و جهد» پاکستان

رفقای عزیز،

بدین‌وسیله گرم‌ترین تبریکات خود را به مناسبت ۳۱امین کنگره‌ی سازمان شما نثارتان می‌کنیم. سال‌ها است که ما تلاش شما برای ساختن گرایشی بلشویکی در سراسر پاکستان را دنبال و تحسین کرده‌ایم. موفقیت‌ّهای بسیار شما توجه بورژوازی و نوکران‌شان در حزب مردم پاکستان را نیز جذب کرده است. اما شما، چنان‌که سیاق راستین بلشویکی است، نگذاشته‌اید این حملات حقیر توجهتان را از هدف‌تان پرت کند – و آن هدف چیزی نیست مگر ساختن و تثبیت حزب انقلابی توده‌های پاکستان. این کنگره‌ی تاریخی ثابت می‌کند که «جد و جهد» شروع به نفوذ در عمق جامعه‌ی پاکستان کرده است.

در ایران، کار گرایش بین‌المللی مارکسیستی تازه مراحل اولیه‌ی خود را از سر می‌گذراند اما موج تاریخ به سمت ما حرکت می‌کند. جنبش سبز که در سال ۲۰۰۹ ایران را تکان داد شکست خورده است اما هیچ کدام از تناقضات موجود حل نشده. بر عکس، تمام تناقضات در حال تعمیقند. سطح زندگی توده ها رو به زوال است و بیکاری و تورم به شدت افزایش می‌یابد. هر روز که می‌گذرد لایه‌ّای جدیدتری به مخالفت با رژیم کشیده می‌شوند. در عین حال هیئت حاکمه به شدت مشتت است و بر پایگاه اجتماعی بسیار ضعیفی قرار گرفته است. دارند امپریالیسم اسرائیل و آمریکا را تحریک می‌کنند تا شوونیسم باد بزنند و توجه توده‌ها را پرت کنند. اما این اقدامات تنها نقشی موقتی در پایین نگاه داشتن مبارزه طبقاتی خواهد داشت. جنبش شاید شکست خورده باشد اما همه‌ی نشانه‌ها خبر از طغیانی جدید در سطحی حتی بالاتر می‌دهد.

اگر در زمان جنبش در سال ۲۰۰۹ سازمانی انقلابی با چند صد نفر عضو موجود داشت، می‌ةوانست رشد یابد و نقشی قاطع بازی کند و احتمالا به سرنگونی رژیم بیانجامد. امروز،‌ وظیفه‌ی ما هنوز ساختن آن سازمان و تدارک نبردهای آینده است. «جد و جهد» در این وظیفه نقشی گرانبها داشته است و خواهد داشت.

انقلاب ایران وصلی جداناشدنی با انقلاب در پاکستان و بقیه‌ی شبه‌قاره‌ی هند دارد. هر پیروزی برای شما، پیروزی‌ای برای ما است. وظیفه‌ی ما شاید آسان نباشد؛ اما هرگز به آسانی امروز نبوده. آینده از آن ماست، رفقا – به پیش!‌

تبریکات رفیقانه،
حمید علیزاده

از طرف «مبارزه طبقاتی» -http://www.mobareze.org/