مبارزه طبقاتی 7

Mobareze 7

Mobareze 7نشریه مبارزه طبقاتی 7 را تقدیم حضورتان می‌کنیم. این نشریه که توسط گروهی از کمونیست‌های عموما جوان ایرانی منتشر می شود می‌کوشد صدای مارکسیستی کارگران و جوانانِ ایران باشد و برای تقویت کل جنبش انقلابی و خصوصا بخش کمونیستی آن بکوشد.