مبارزه طبقاتی ۴

Mobareze 4

شماره ۴ نشریه مبارزه طبقاتی را تقدیم حضورتان می‌کنیم. این نشریه که توسط گروهی از کمونیست‌های عموما جوان ایرانی منتشر می شود می‌کوشد صدای مارکسیستی کارگران و جوانانِ ایران باشد و برای تقویت کل جنبش انقلابی و خصوصا بخش کمونیستی آن بکوشد.

در این شماره می‌خوانید:

– سرمقاله: انقلاب نمی‌ایستد!

– انقلاب تونس و آینده‌ی آن از سروش دشتستانی

– موج دوم انقلاب تونس از خورخه مارتین

– ادامه انقلاب ایران از محسن رضوانی

– دو بیانیه از گروه خواهر «اتحادیه عمل کمونیستی» در مراکش که گروه خواهر ما در این کشور است

– درس‌هایی از انقلاب مصر برای انقلابیون ایران از حمید علیزاده

– مصر: پایان آغاز از لعل خان٬ کمونیست پاکستانی

و در پایان:

برنامه‌ی مبارزه طبقاتی.

همیشه منتشر انتقادات و پیشنهادات شما هستیم.