ماه: آگوست 2013

دولت وحدت ملی و تناقض هایش

حسن سعدی در هر بحران سرمایه داری معمولا دو راه کاملا مجزا توسط طبقه حاکم در پیش گرفته می شود. یا بخشی از طبقه به دلیل بحرانی بودن شرایط راه را بر بقیه می بندند و دولتی یکدست و هم نظر را تشکیل می دهد و یا اینکه احزاب مختلف طبقه ، دولت به اصطلاح …