ماه: آگوست 2006

تد گرانت٬ تاثیر مرگ تروتسکی را بخاطر می‌آورد

حتا هم اکنون هم که به گذشته باز می گردیم، به زمانی که تروتسکی ترور شد، چشمانمان اشک آلود می شود. تروتسکی چه فداکاری بزرگی کرد. در حالیکه خانواده اش کشته شدند، رفقایش، بلشویکهای قدیمی، همگی نابود شدند و این یک پیروزی برای استالینیزم و رفرومیزم بود، با تحمل همه ی این مشکلات هرگز ضرورت کار برای آماده سازی کادرهای انقلابی جهت تکامل هر چه بیشتر جنبش را متوقف نکرد.

امپراتوری وجود ندارد – نقدی بر اندیشه‌های تونی نگری

عقاید تونی نگری چنانکه در کتابش «امپراتوری»٬ که به همراه مایکل هارت نوشته شده٬ آمده است بین گرایشاتی که می‌خواهند ضمن حفظ لباس مارکسیسم٬ اساس آن را نفی کنند٬ مد روز شده است. در این جا نقد یکی از مارکسیست‌های ایتالیا بر کتاب نگری و هارت را می‌خوانید که با مقدمه مفصل مترجم همراه است.